Cirkelpunt

EN ZIE...

En zie ... een nieuwe Zon verrijst,
een nieuw Licht verschijnt.
Voel de tinteling van haar stralen,
voel haar warmte in jouw hart.

Zie hoe het Leven herontluikt,
Zie de oude grondvesten daveren
en afbrokkelen onder de kracht van het Licht.
Zie dan hoe de eeuwige Tempel herrijst...

Hoor het tromgeroffel klinken,
de aankondiger van Zijn Komst.
Verheug je, en schudt alles van je af
want een nieuwe Dageraad lonkt.

Kijk hoe Hij nadert en herken Zijn Gelaat,
draal dan niet meer maar vervoeg hen die Zijn Lied zingen.
Want door de poorten van bewustzijn,
Zal Hij allen binnenleiden naar andere Grond.

Ja, een Nieuwe Dag ontwaakt,
een Nieuw mensenras wordt geboren
Niet lang meer brult de draak en sist de slang
Niet lang meer wordt de Aarde
door haar vuur en gif besmeurd
Het Zwaard van Licht zal zegevieren
over de aarde en in de mens
Met haar gouden gloed
verdrijft zij elke schaduw,
tot in de kerkers van zijn rijk..

Met haar vlijmscherpe punt
snoert zij de monden
en klieft wat dood is...
De Weg is vrij ,de einder in zicht
Zie dan een nieuwe Sterrenhemel Lichten.

Niet lang meer...
en allen zullen zingen
van de Zon die oprijst in hun hart
Van haar Kracht en haar Licht
Van het Leven dat hen verbindt...

Hou dus moed lieve mens,
nu de dagen zijn geteld,
Want het Woord zal overwinnen
en de Zoon zal opstaan in elk mensenhart... .

©(M)cirkelpunt

VOOR ALLE WERKERS IN DE WIJNGAARD

Voor alle werkers in de wijngaard

Voor zij die het vertrouwen dreigen te verliezen in het leven,
in henzelf en de medemens... .

Voor zij die de geweldloze strijd aangaan
door bloot te leggen wat doelbewust verborgen en gemanipuleerd wordt
door de krachten en machten achter deze schijnwerkelijkheid,
die alle touwen in handen houden en de mens tot slaaf maakt...

Voor zij die durven spreken, zich de mond niet laten snoeren
en zich niet door angst laten weerhouden
omdat zij zich gedragen weten door een Hogere Kracht in henzelf... .

Geef de moed nooit op om tegen stroom in te varen
en blijf steeds Trouw aan je hart, aan je diepste zelf...

Geef de moed nooit op om te blijven getuigen van het Leven
zoals het bedoeld en gezien wordt...

Durf je droom te leven zoals hij zich in jouw hart openbaart...

Want ooit komt de dag dat sluiers scheuren
en het ware gezicht gezien wordt achter de vele maskers.
Eens komt de dag dat je in de Kracht zal staan om je vleugels uit te slaan.

Dat is de dag dat je zal uitbreken, alles achterlatend wat je belemmerde....
omdat slechts Liefde de maat zal zijn waarmee gemeten wordt
en niet meer de eigen maat...

Een Nieuwe dag vangt spoedig aan... .

©(M)cirkelpunt

IN DE STILTE VAN HET HART

In de stilte van het hart
wenkt de Geliefde.
In het verlangen naar ontmoeting,
voltrekt zich het wonder.
In dat tedere moment
van aanraking en omarming,
van volkomen toewijding en overgave,
ontvlamt het Liefdesvuur
tot een goddelijke Brand.

Verlost van alle ketens
wordt Liefde opnieuw herkend.
In afwezigheid van angst en pijn
klinkt slechts één Stem,
één enkel Woord...

In de dans der Beminden
lost elke voetstap op,
en vloeit uit tot één Beweging.

Verdwenen is nu de ruimte
Verdwenen is nu de grond
Verdwenen zijn de Minnaars...

In de stilte van het hart
is er geen heengaan, geen terugkomen
geen afstand, geen te overbruggen kloof.
Geen hoog, geen laag,
geen dichtbij, geen veraf,
geen groep, geen individu
Alleen Bewustzijn is wat Is...
zowel in Rust als in beweging
is alles Goed
en wordt Bestemming...

(M)cirkelpunt

KERSTWENS

Lieve mens,

Nu het Licht alom straalt,
en de wereld gek lijkt te worden;
de herinnering bij velen ontwaakt,
en het vuur oplaait in het hart,
wordt uitgekeken naar de Thuiskomst
van de Kinderen van het Licht...
zo wenkt een Nieuwe dag...

Moge diepe Vrede dan je hart vervullen
En hemelse Vreugde neerdalen in je ziel
Moge de goddelijke Dauw
jou de frisse jeugdigheid schenken van weleer
opdat je mag stralen in de Aurora van een nieuwe morgen
Moge je verbonden weten met elke ziel,
met elke mens,zoekend of niet zoekend,
want in elkeen ligt de Kroon verborgen
die hem ooit herinneren doet
aan zijn goddelijke afkomst.

Moge het Licht dan verlichten,
al je lasten, al je zorgen, al je verdriet...
Moge Liefde je hart helen en je ziel vernieuwen.
Moge je een mens gegeven worden op jouw weg
waarin Gods vuur oplaait...
Die je bij de hand neemt, richting wijst en weer loslaat
eens het pad der Bestemming in jou oplicht,
en de Poolster die schittert in je hart
de Gids wordt op de smalle Weg die leidt naar het Leven.

Moge dan Gods Kracht
en het vernieuwende Licht van Kerstmis
jouw metgezel zijn in deze tijden van verdrukking,
van veel lijden en leed;
en je de hoop en het vertrouwen schenken
dat de Nieuwe dag in aantocht is.
Want juist dan ,wanneer de mist het zicht beperkt
of de nacht intreedt, de weg moeilijker wordt,
en de moed jou in de schoenen zakt,
juist dan is Redding nabij...

Een Gezegende Kerst en een Nieuw begin
voor allen van 'goede wil',

In Verbondenheid,
(M)cirkelpunt

WANNEER LIEFDE AAN JE DEUR KLOPT…

Wanneer Liefde aan jouw deur klopt
Tovert ze je huis om tot een gouden gloed.
En wanneer Liefde binnentreedt
Weet je dat zij nooit vertrok.
Zij is wie je bent en wat je tevergeefs zocht.

Wanneer Liefde jou aankijkt
Herken je in haar weerspiegeling
je ware gelaat.
En wanneer Liefde woning maakt,
dooft in woordeloze Stilte
elk verlangen uit.

Want Zij is de vervulling van je hart,
de bestemming van je ziel.
Zij is de lang verwachtte,
de zo teer Beminde.
Zij is de Een in de Twee…

Zij is het begin en het einde,
de alfa en de omega,
het punt en de cirkel.
Zij is het aangezicht van God,
het tijdloze Zijn en Alles in allen…

Wanneer Liefde aan je deur klopt
Aarzel niet en laat Haar binnen treden,
Het is God die Zichzelf laat zien
en uitnodigend wenkt.
Opdat Hij in jou bestemming vindt…

(M)
23/01/2012

DE WEG

Ik geloof dat er maar één Weg is
die tot Eenheid leidt met Hem.
Hoe Hij ook benoemd wordt,
het gaat enkel om Hem, de eeuwige Geliefde...

Er is geen ander Doel dan Hem te kennen,
lief te hebben en te mogen ontvangen
in het daarvoor bestemde Hart...

Ik geloof dat het er niet toe doet
hoe en in welke gedaante Hij zich Manifesteert,
als Zijn Stem maar gehoord wordt,
als Zijn Liefde maar herkend wordt.

Want daartoe komt Hij ,om zaad en vrucht te zijn

Hij is de Enige Universele Meester,
de Verheven Bruidegom
waar de ziel naar smacht en tranen plengt
van innige ontroering
bij iedere aanblik of tedere beroering...

Hij is de zo Teer Beminde
de Onpeilbare Diepte in het opengevouwen Hart.

Devotie en Overgave
zijn de stapstenen die leiden naar de Poort
Alleen in Hem ligt Bevrijding
Alleen door Hem worden we wie we Zijn

Hij alleen is de Levende in elke Expressie

(M)
06/12/07

IK HEB JE LIEF

Ik heb je Lief
jij die dwalend,
verstoken van alle Licht,
tastend jouw weg zoekt

Verzinkend in het drek
hoor ik jouw roepen
en kom jou tegemoet
als een vreemde op je weg

Je ogen zien nog niet
je hart klopt zwak
maar het gefluister van Mijn stem
is als een zachte bries, een lichtpunt in de verte

Vertrouw mijn kind
en neem Mijn uitgestoken hand
Ik zal je meenemen
en je laten zien wat ooit gekend was

Geen dal is te diep,
geen berg te hoog
want Ik zal je leiden
opdat je vliegen mag

Neem slechts Mijn hand
Zij wijst de richting aan
Zij tilt je op uit je vergetelheid
opdat je Mij herkennen mag

In Mij ligt alle rust, alle vreugde
diepe zaligheid
kom...
en Ik zal je tot Leven wekken

(M)
04/08/2008

STILTE

In de Oceaan van Stilte
heerst volkomen rust
Opgenomen in Jouw Wezen,
door Liefde omringd
is er geen deining noch golfslag

In die ongekende diepte
stroomt enkel Uw Stroom
en vormen de druppels Jouw Aangezicht
Hier bruist het Leven
en komt tot volle openbaring

Het duiken in de Tijd
is als de golf
die aangedreven door Jouw Kracht
in ritmische bewegingen
zachtjes uitvloeit… Jouw afdruk achterlatend

Lopend op de grens van Water en Land
Voltrekt zich de Eenwording…

(M)
27/05/2008

MIDDELPUNT

Op het kruispunt der wegen
Staande in het niets
licht het Steile Pad zich op

Door Stilte omgeven
Uitnodigend, aanreikend,
Wacht Het op de volgende stap…

Alles wat was
versmelt zich tot dat ene punt
enkel leegte rest…

Ontdaan en naakt
Zichzelf opnieuw Herkennende
wordt de Weg behoedzaam betreden
Maagdelijke stappen in Oneindigheid

Hoe zoet is de aanblik van het Gekende
Hoe vertrouwd iedere trede
Hier vindt Geboorte plaats…

Het Vuur in mijn hart
Drijfkracht van het onstilbare Verlangen
leidt me met vaste tred terug naar Jou

(M)
20/04/08

DE CIRKEL

Rusteloos
was mijn hart op zoek naar Jou
Rusteloos
was de niet aflatende hunker
naar Iets ondefinieerbaars
dat vandaag zijn eindbestemming vond

Zacht
ontvouwde zich mijn hart
tot een kelk om Jou te ontvangen
Vandaag vond ik Jou
en zag Jouw Aangezicht
als een weerspiegeling van Mezelf

Een overweldigende Kracht
is in me uitgestort
Mijn hart bruist van Leven
en stroomt over
in een woordenloze Stilte

Ik heb Jou zo lief
van in den Beginne
Hoe kon ik Jou negeren
Hoe kon ik jouw Liefde weren
Vergeef me mijn dwaling
mijn eigen wijsheid

Mijn innige Geliefde
Geen moment
wil ik nog van Uw zijde wijken
neem me bij de hand
en laat me drinken uit Uw Mond
opdat wij opnieuw worden
Eén in Wezen

(M)
15/02/2008